• Winkelwagen
    0 Product(en) € 0,00
    • 0 Product(en) € 0,00

Download algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden van slijterij Lenten

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van slijterij Lenten. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk op de slijterij Lenten website, deze worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.

Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.

Slijterij Lenten verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.

AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen van slijterij Lenten zijn vrijblijvend en gelden op basis van beschikbaarheid. Slijterij Lenten behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. 
Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.

Indien u niet tevreden bent over een artikel kunt u de niet aangebroken boxen of flessen retourneren aan slijterij Lenten en ontvangt u de waarde van de geretourneerde artikelen terug. U moet zelf zorgdragen voor het retourneren in goede staat van de artikelen naar slijterij Lenten, deze kosten komen voor rekening van de klant.

PRIJZEN
De prijzen van onze producten zijn vermeld in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven.
Op de website zijn de prijzen inclusief accijns en inclusief B.T.W., maar exclusief verzendkosten.
Onder verzendkosten verstaan wij de kosten voor het bezorgen en verpakken van de order aan de afnemer.

BESTELLINGEN

Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mail adres.
Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode.
Slijterij Lenten verstuurt de bestelling (mits voorradig) zodra de betaling ontvangen is.

In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is slijterij Lenten gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.

Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door slijterij Lenten overschreden wordt, zal slijterij Lenten de afnemer hiervan (via e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met slijterij Lenten te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan slijterij Lenten te melden.

Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat slijterij Lenten het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.

Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van slijterij Lenten, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan slijterij Lenten zijn voldaan.

TRANSPORT
Het risico tijdens het transport van het door de afnemer bestelde product is voor slijterij Lenten. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de afnemer over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door slijterij Lenten kunnen worden uitgesloten.

Slijterij Lenten is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.

KLACHTEN
De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres.
Slijterij Lenten zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. Slijterij Lenten zal de afnemer hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

PERSOONLIJKE GEGEVENS
Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van slijterij Lenten.

De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Slijterij Lenten deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kunnen verkrijgen.

INTELLECTUEEL EIGENDOM
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van slijterij Lenten, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij slijterij Lenten.
Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door slijterij Lenten, informatie te kopiëren en/of te bewerken.

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van slijterij Lenten is het Nederlands recht van toepassing.

Gewonnen artikelen via slijterij Lenten (Facebook) acties moeten binnen 14 dagen in de winkel worden opgehaald - dit om een goede promotie te realiseren d.m.v. een foto.

Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met slijterij Lenten, Voorstraat 130, 2941 EW, Lekkerkerk, info@slijterijlenten.nl.


 

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
LEEFTIJDS-CHECK
​U moet 18 jaar of ouder zijn om alcoholische dranken te kunnen bestellen.